1. Redoviti sastanci članova Udruge svakog ponedjeljka u dvije   

    grupe od 17-20 sati

 

  2. Održavanje sastanaka Izvršnog odbora Udruge najmanje jedanput          

    mjesečno

 

  3. Priprema i održavanje godišnje Skupštine Udruge u ožujku   

    2012.god.

 

  4. Aktivnosti povodom Dana KLA 01.04.2012.god.

 

  5. Priprema sudjelovanja i sudjelovanje na Sajmu zdravlja u

    Varaždinu

 

  6. Sudjelovanje na Sportskim igrama KLA SZ Hrvatske

 

  7. Posjete Skupštinama KLA u Hrvatskoj i u Sloveniji  

 

  8. Terapijsko-rekreativna  druženja članova Udruge sa drugim

      Udrugama istog ili sličnog interesa

 

  9. Sudjelovanje na Večerima pučke poezije

 

10. Sudjelovanje na TV i radio emisijama,te pisanim medijima a u

      svezi promicanja kulture zdravog življenja bez ovisnosti i                                                    

      poboljšanju kvalitete življenja pojedinca i cijelih obitelji

 

11. Inicijativa i pomoć pri osnivanju ogranaka Udruge u drugim                                                        

      mjestima Varaždinske županije

 

12. Suradnja sa srodnim Udrugama,Gradskim i Županijskim

      poglavarstvom, Centrima za socijalnu skrb, Županijskim

      zavodomza javno zdravstvo, PU Varaždinskom, pravosudnim

      organima, penalnim ustanovama, Obiteljskim centrom

      Varaždinske županije, Caritasom Varaždinske biskupije, Crvenim

      križom,općinama i dr.

 

13. Duhovna obnova članova ,Božićno druženje članova Udruge i          

      obitelji

 

14. Sudjelovanje i aktivnosti u radu Udruga civilnog društva,izrada

      programa,prezentacija, predavanja,edukacija za

      mladež,obitelji,bolesne i potrebite

 

15. Aktivnosti na svim razinama na inicijativi izrade Nacionalne

      strategije borbe protiv alkoholizma

 

16. Organiziranje i okupljanje svih zainteresiranih

      pojedinaca,udruga,organizacija,državnih tijela,zdravstvenih

      ustanova i sl. na promicanju zdravog življenja bez alkohola i

      drugih ovisnosti

 

17. Izrada web stranica Udruge i štampanje  edukativnih brošura,

      edukacija i preventivni rad sa mladima u školama

 

18. Organizacija posjete predavanjima, seminarima i

      konferencijama za terapeute i članove Udruge u Hrvatskoj i

      inozemstvu 

 

19. Razvoj rada Udruge po sekcijama za sport,kulturu,informatiku i 

       sl.

 

20. Obilježavanje prigodnih praznika uz izlete i druženja članova

      Udruge,posjete bolesnim članovima       

 

21. Obilježavanje mjeseca borbe protiv alkoholizma 15.11.-15.12. 

 

22. Sudjelovanje na  međunarodnom kongresu Alpe-Adria o alkoholizmu